Medi Sens – Centrum Zdrowia Kostrzyn

Strona główna | NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA | O PORADNI

NIEPUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Kilka słów o poradni...

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., co oznacza, ze posiada ona uprawnienia i kompetencje placówek publicznych. Wszystkie wydawane dokumenty mają zatem taką samą moc prawną, jak dokumenty wydawane w rejonowych poradniach publicznych. Organem nadzorującym pracę Poradni jest Lubuski Kurator Oświaty.

Nasza Poradnia działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostę Gorzowskiego pod numerem RSPO …….. Organem nadzorującym pracę Poradni jest Starosta Gorzowski. Podlegamy również kontroli merytorycznej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Cele i działania

Celem działania naszej placówki jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci na każdym etapie jego życia. Udzielamy wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, opiekunom prawnym i bliskim.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą jest miejscem, w którym współpracuje ze sobą zespół odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. W gronie pracowników poradni znajdują się:

 • Psycholodzy
 • Psychiatrzy dziecięcy
 • Pedagodzy
 • Seksuolodzy
 • Oligofrenopedagodzy
 • Logopedzi, logopedzi kliniczni i neurologopedzi
 • Specjaliści pedagogiki specjalnej
 • Specjaliści terapii behawioralnej
 • Specjalista terapii pedagogicznej
 • Terapeuci Integracji Sensorycznej
 • Neuroterapeuci EEG-Biofeedback
 • Neuroterapeuci metody terapii uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa
 • Psychoterapeuci dzieci i młodzieży
 • Psychoterapeuci rodzin i małżeństw
 • Coach
 • Socjoterapeuci
 • Terapeuci autyzmu
 • Terapeuci WWR

Poradnia wydaje opinie zgodnie z obowiązującymi przepisami

Z mocy ustawy oświatowej wydane przez naszych specjalistów opinie winne być honorowane przez przedszkola i szkoły.
Poradnie niepubliczne, w tym nasza placówka uprawnione są do wydawania opinii honorowanych przez szkoły w sprawie:

 • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną
 • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi
 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica
 • indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica
 • wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego
 • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią)
 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły

 

Poradnie niepubliczne, w tym nasza placówka uprawnione są do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będąca częścią w Centrum Zdrowia Medi Sens z siedzibą przy ul. Zielonej 2 w Kostrzynie nad Odrą, przyjmuje od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 do 18.00. Przyjęcia są zawsze po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 513 858 882.

Skip to content